Tematyka

 • Główne składowe

  prof. UEK dr hab. Paweł Czubik

  Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

  person

  Kontakt

  ul. Rakowicka 27

  gabinet: Budynek Biblioteki, pokój 415a

  telefon: +48 12 293 57 27

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 57 32

  fax: +48 12 293 50 68

  e-mail: pawel.czubik@uek.krakow.pl

  • Studia stacjonarne

  • Studia niestacjonarne

  • Ogłoszenia

  • Inne

   Prof. UEk dr hab. Paweł Czubik  (ur. 14.12.1973 r.) - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996), pracę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2012). W latach 2001-2015 był pracownikiem naukowym Instytutu Europeistyki UJ (początkowo na stanowisku asystenta, a od 2003 r. adiunkta). W latach 2000-2013 był także pracownikiem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (początkowo zatrudniony na stanowisku wykładowcy, następnie starszego wykładowcy, a w latach 2012-2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Obecnie, od 2015 r., jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest notariuszem w Krakowie, członkiem Krajowej Rady Notarialnej (IX kadencja KRN - 2015-2018). W składzie Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (kadencja 2013-2017). Stale współpracuje z Narodowym Centrum Nauki jako członek grupy ekspertów NCN. Autor ponad 230 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i podręczników, oraz ponad 30 ekspertyz i opracowań utajnionych (sporządzonych na zamówienie sądów lub organów administracji). W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim prawem międzynarodowym publicznym, w szczególności zagadnieniami międzynarodowego prawa gospodarczego, podstaw prawnych zewnętrznych relacji handlowych UE, prawem dyplomatycznym i konsularnym. Zajmuje się również problematyką czynności cywilnoprawnych konsula oraz wybranymi zagadnieniami prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu notarialnego. W latach 2003-2014 był redaktorem naczelnym rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” (od 2014 r. jest przewodniczącym Rady Programowej tego rocznika). W latach 2010-2013 w składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Gentes & Nationes". Od 2015 r. w składzie Rady Programowej półrocznika „Krakowski Przegląd Notarialny”. Kilkadziesiąt razy powoływany w charakterze eksperta w zakresie prawa konsularnego i prawa obcego przez MSZ Komisję Europejską, sądy powszechne, obce przedstawicielstwa dyplomatyczne. Pełnił funkcję eksperta w czasie prac parlamentarnych nad ustawą prawo konsularne w 2015 r. W konkursie czasopisma studenckiego „Dlaczego” oraz portalu edukacyjnego „Ocen.pl” na najlepszego polskiego wykładowcę akademickiego w roku 2007 uzyskał trzecie miejsce, w analogicznym konkursie za rok 2009 uzyskał czwarte miejsce w Polsce (ocenie podlegało w 2007 - 9 tyś. a w 2009 ponad 20 tyś. pracowników nauki). Kilkakrotnie był laureatem nagród indywidualnych rektora UJ oraz rektora WSA za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Laureat nagrody rektora UJ „Pro arte docendi” dla najlepszego wykładowcy (2012), nagrody Fundacji im. prof. Lachsa za monografię Prawo dostępu do konsula uznaną za najlepszą ogłoszoną drukiem w 2011 r. książkę z zakresu prawa międzynarodowego (2012) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za najwyższe osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia habilitacyjnego (2013). W marcu 2016 r. decyzją Marszałka Sejmu RP powołany w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego.