Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych - logo

PONE

pierwsza w Polsce jednostka
wspólna dwu uczelni
wyższych publicznych

Studia dualne na kierunku

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

– profil praktyczny odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i powstają w porozumieniu z przedsiębiorcami. To oni wspólnie z naukowcami układają plan studiów, wskazują, jaki zakres praktyk może być realizowany w ich zakładzie pracy. Polski rynek pracy potrzebuje specjalistów, dlatego kształcenie dualne jest propozycją, która zyskuje na znaczeniu. Absolwenci po zakończeniu studiów z miejsca gotowi są do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach, ponieważ byli do tego przygotowywani już od pierwszego roku studiów. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, która sprawia wielkie trudności z pozyskaniem wartościowych pracowników.

W okresie 3 letniego kształcenia w trybie stacjonarnym, student równolegle odbywa staże zawodowe i praktyki zawodowe w zakładzie pracy w cyklu przemiennym: jeden okres uczestniczy w zajęciach dydaktycznych – wykładach, a drugi okres pracuje w zakładzie pracy/zakładach pracy. Ponadto, po każdym roku akademickim w okresie przerwy wakacyjnej student jest zobowiązany przepracować jeden miesiąc w zakładzie, gdzie odbywa praktykę. Łączny wymiar staży i praktyk to 11 miesięcy w ciągu cyklu kształcenia. Staż zawodowy odbywa się w wymiarze 1/1 etatu na podstawie umowy trójstronnej i ramowej, zawartej pomiędzy studentem przedsiębiorstwem zatrudniającym i uczelnią, w ramach której, student otrzymuje wynagrodzenie-stypendium. Program szkolenia zawodowego jest dostosowany do profilu produkcyjno-organizacyjnego danego zakładu pracy oraz do teoretycznego programu studiów. Opiekun praktyk otrzymuje wynagrodzenie za opiekę nad studentami w wymiarze 500 zł brutto za 3 studentów za jeden miesiąc stażu. Studenci posiadają polisę ubezpieczeniową.

Proponowany kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany w PONE w Nowym Targu jest finansowany dzięki pozyskanemu grantowi z NCBIR umożliwia m. in. wypłatę stypendiów dla każdego studenta, opiekę w zakładzie pracy przez dedykowanego pracownika (wynagrodzenie dla opiekuna) i szereg innych innowacyjnych rozwiązań tworzonych przy współudziale pracodawców i uczelni.


REALIZACJA

STAŻY I PRAKTYK

Zgodnie z zapisami Regulaminu stażu na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość – Studia Dualne musi zostać opracowany jego szczegółowy program oraz harmonogram. W programie szczegółowym są określone zarówno czynności, które będzie wykonywał student-stażysta, jak i moduły tematyczne.

W ramach studiów dualnych studenci odbywają staże w następujących terminach: 

w roku 2019 od 21 stycznia do 31 marca
w roku 2020 od 21 stycznia do 30 kwietnia 
w roku 2021 od 21 stycznia do 5 maja. 

Każdy ze studentów studiów dualnych odbywa również obowiązkowe praktyki studenckie. 

Czas trwania praktyk wynosi 120h. Praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu lub sierpniu w latach 2019, 2020 i 2021.

Pobierz dokument formularze: Regulaminu stażu na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość – Studia Dualne

Moduły odbywania staży i praktyk w systemie studiów dualnych:

STAŻ
Organizacja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (80 godz.)
 • sporządzanie biznes planów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • rejestracja przedsiębiorstwa
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT 28, 16A, 36, 36L
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych (80 godz.)
 • karta podatkowa
 • ewidencja ryczałtu
 •  wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • rozliczenia i obsługa pracowników i właścicieli
 • rozliczenia z US i ZUS
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (80 godz.)
 • zasady ewidencji przychodów i kosztów
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia i obsługa pracowników i właścicieli
 • rozliczenia z US i ZUS
Prowadzenie ksiąg handlowych (177 godz.)
 • projektowanie planów kont
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach
 • dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i CIT
 • rozliczenie właścicieli
 • rozliczenie pracowników
 • rozliczenia z US i ZUS
Obsługa kadrowo-płacowa (80 godz.)
 • listy płac
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje i rozliczenia ZUS
 • rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11)
 • przygotowywanie dla Właścicieli (Zarządu) raportów dotyczących zatrudnienia

PRAKTYKA

Organizacja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie ewidencji ryczałtowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, obsługa kadrowo-płacowa (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S1:

Biura Rachunkowe i podatkowe

 • Doradztwo Podatkowe, Tomasz Stalmach
 • Biuro podatkowe Ewa Piekarczyk-Polmirska
 • Biuro Podatkowe Krzysztof Para
 • Biuro Rachunkowe Michalina Sołtys
 • Biuro Rachunkowe Olander Finanse Aneta Kramarz
 • Biuro Rachunkowe Agnieszka Kot-Hajduk
 • Biuro Rachunkowe ACCOUNT Joanna Stawiarska
 • Biuro Podatkowe INVICTO Joanna Jachymiak
 • Biuro Rachunkowe mgr Piotr Plewa
STAŻ
Organizacja rachunkowości budżetowej (80 godz.)
 • zakładanie, funkcjonowanie oraz likwidacja jednostek budżetowych
 • prawo budżetowe
 • podatki i opłaty
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zakładowy plan kont
 • dowody księgowe, przyjmowanie, wystawianie, obieg i kontrola
Rachunkowość dochodów budżetowych (80 godz.)
 • rozróżnienie dochodów i przychodów
 • klasyfikacja budżetowa dochodów
 • ewidencja dochodów na kontach
 • rozrachunki i roszczenia
 • aktualizacja należności
 • dyscyplina finansów publicznych w realizacji dochodów
 • kontrola dochodów budżetowych
Rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej (80 godz.)
 • pojęcie wydatków budżetowych
 • klasyfikacja budżetowa wydatków
 • dyscyplina finansów publicznych w realizacji wydatków
 • kontrola wydatków budżetowych
Majątek trwały w jednostce budżetowej (80 godz.)
 • klasyfikacja środków trwałych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja środków trwałych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja pozostałych składników majątku trwałego
 • amortyzacja – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • rachunkowość aktywów trwałych
 • zasady inwentaryzacji aktywów trwałych
 • kontrola aktywów trwałych
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne (80 godz.)
 • wynagrodzenie i jego składniki
 • narzuty na wynagrodzenia
 • rozliczenia i obsługa pracowników
 • rozliczenia z US i ZUS
Sprawozdawczość budżetowa (97 godz.)
 • sprawozdawczość budżetowa a sprawozdawczość finansowa
 • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów Rb-27
 • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z ponoszeniem wydatków Rb-28
 • zasady sporządzania sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-Wsa
 • zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z
 • sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki

PRAKTYKA

Organizacja rachunkowości budżetowej, rachunkowość dochodów budżetowych, rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej, majątek trwały w jednostce budżetowej, wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne, sprawozdawczość budżetowa (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S2:

Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Urząd Miasta w Nowym Targu
 • Urząd Skarbowy w Nowym Targu
 • Urząd Miasta w Nowym Sączu
 • Starostwo Powiatowe w Jaśle
 • Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
 • Urząd Miasta w Zakopanem

Banki, zakłady ubezpieczeń, biura turystyczne, hotele, gastronomia i inne przedsiębiorstwa

STAŻ
Organizacja rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg handlowych (497 godz.)
 • projektowanie planów kont
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja aktywów obrotowych,
 • ewidencja instrumentów finansowych,
 • ewidencja kapitałów, rezerw i zobowiązań
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i CIT
 • deklaracje podatkowe
 • rozliczenia z US i ZUS

PRAKTYKA

Organizacja rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg handlowych w bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach turystycznych, hotelach, gastronomii i innych przedsiębiorstwach (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S3:
 • Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz Kancelaria Brokerska
 • Niezależne Doradztwo Finansowe Przemysław Migacz
 • Nieruchomości Firma Incentro
 • Metropolian Inwestment
 • Capital Brokers
 • Pieniński Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

Harmonogram staży w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 staże odbywają się w poniższych firmach w godzinach 8.00-16.00. Ze względu na specyfikę poszczególnych przedsiębiorców studenci mogą znajdować się w tych godzinach w trakcie delegacji służbowych.

Doradztwo Podatkowe Tomasz Stalmach

z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 15  


Biuro podatkowe Ewa Piekarczyk-Polmirska

z siedzibą  34-400 Nowy Targ, ul. Krótka 2 

 

Biuro Podatkowe Krzysztof Para

z siedzibą 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 10

 

Biuro Rachunkowe Michalina Sołtys

z siedzibą w Czarnej Górze, ul. Nadwodnia 135  

 

Biuro Rachunkowe Olander Finanse Aneta Kramarz

z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 44

 

Biuro Rachunkowe Agnieszka Kot-Hajduk

z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Kilińskiego 70

 

Biuro Podatkowe INVICTO Joanna Jachymiak

z siedzibą 34-400 Nowy Targ , os. Bór 13

 

Biuro Rachunkowe mgr Piotr Plewa

z siedzibą 34-400 Nowy Targ , ul. Jana Kazimierza 11

 

Urząd Miasta w Nowym Targu

z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 

 

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

z siedzibą ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 

Urząd Miasta w Nowym Sączu

z siedzibą Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 

 

Starostwo Powiatowe w Jaśle

z siedzibą Rynek 18, 38-200 Jasło

 

Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach

Z siedzibą Gorczańska 3, 34-436 Maniowy

 

Urząd Miasta w Zakopanem

Z siedzibą Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

 

Niezależne Doradztwo Finansowe Przemysław Migacz

Z siedzibą Ratułów 8, 34-407 Ratułów

 

Nieruchomości Firma Incentro

Z siedzibą Plac Wolnica 10, 33-332 Kraków

 

Capital Brokers

Z siedzibą Adama Bochenka 16, 30-693 Kraków

 

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

Z siedzibą Rynek 19, 34-470 Czarny Dunajec


Sekretariat PONE

lic. Magdalena Smoleń

Sekretariat PONE znajduje się
w pok. 3.26 bud. Tatry

  18 26 10 738
  881 952 186 /mobile/
  pone@uek.krakow.pl

Godziny pracy
sekretariatu PONE

PPWSZ: Budynek Tatry, pok. 3.26
wtorek: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 12.00

loga Fundusze Europejskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”. Dofinansowanie projektu z UE: 2 190 305,76 zł.

Zuletzt geändert: Sonntag, 14. Februar 2021, 21:20