Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych - logo

PONE

pierwsza w Polsce jednostka
wspólna dwu uczelni
wyższych publicznych

Studia dualne na kierunku

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

– profil praktyczny odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i powstają w porozumieniu z przedsiębiorcami. To oni wspólnie z naukowcami układają plan studiów, wskazują, jaki zakres praktyk może być realizowany w ich zakładzie pracy. Polski rynek pracy potrzebuje specjalistów, dlatego kształcenie dualne jest propozycją, która zyskuje na znaczeniu. Absolwenci po zakończeniu studiów z miejsca gotowi są do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach, ponieważ byli do tego przygotowywani już od pierwszego roku studiów. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, która sprawia wielkie trudności z pozyskaniem wartościowych pracowników.

W okresie 3 letniego kształcenia w trybie stacjonarnym, student równolegle odbywa staże zawodowe i praktyki zawodowe w zakładzie pracy w cyklu przemiennym: jeden okres uczestniczy w zajęciach dydaktycznych – wykładach, a drugi okres pracuje w zakładzie pracy/zakładach pracy. Ponadto, po każdym roku akademickim w okresie przerwy wakacyjnej student jest zobowiązany przepracować jeden miesiąc w zakładzie, gdzie odbywa praktykę. Łączny wymiar staży i praktyk to 11 miesięcy w ciągu cyklu kształcenia. Staż zawodowy odbywa się w wymiarze 1/1 etatu na podstawie umowy trójstronnej i ramowej, zawartej pomiędzy studentem przedsiębiorstwem zatrudniającym i uczelnią, w ramach której, student otrzymuje wynagrodzenie-stypendium. Program szkolenia zawodowego jest dostosowany do profilu produkcyjno-organizacyjnego danego zakładu pracy oraz do teoretycznego programu studiów. Opiekun praktyk otrzymuje wynagrodzenie za opiekę nad studentami w wymiarze 500 zł brutto za 3 studentów za jeden miesiąc stażu. Studenci posiadają polisę ubezpieczeniową.

Studenci odbywają staże w okresie 21.01 do 31.03 w roku 2019 oraz w latach 2020 i 2021 w okresie 21.01 do 30.04. Jest to niezwykle ważny okres dla pracodawców, którzy w tym okresie winni są realizować rozliczenia roczne, a biura rachunkowe zrealizować dodatkową pracę związaną z rozliczaniem firm i osób fizycznych. W tym właśnie okresie przedsiębiorcy uzyskują dodatkowych pracowników, którzy realizują powierzone im zadania, nie ponosząc przy tym jakichkolwiek kosztów. Dodatkowym aspektem jest fakt, iż opiekun praktyk uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie za opiekę nad poszczególnymi stażystami. Dodatkowo w okresie wakacyjnym – urlopowym pracodawcy mogą skorzystać z pomocy stażystów w ramach praktyk wakacyjnych. Ważne, iż na praktyki przyjeżdżają ci sami studenci, którzy odbywali staż. Przez to nie ma potrzeby dodatkowego przeszkolenia takich praktykantów i są oni gotowi do realizacji zadań.

Proponowany kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany w PONE w Nowym Targu jest finansowany dzięki pozyskanemu grantowi z NCBIR umożliwia m. in. wypłatę stypendiów dla każdego studenta, opiekę w zakładzie pracy przez dedykowanego pracownika (wynagrodzenie dla opiekuna) i szereg innych innowacyjnych rozwiązań tworzonych przy współudziale pracodawców i uczelni.

Studia dualne są realizowane już od 1 października 2018 roku. Zapraszamy zatem firmy i instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego do udziału w programie stażowym dla studentów. Aby zgłosić firmę do programu wypełnij już teraz formularz (http://www.ppwsz.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-studia-du.html)


REALIZACJA

STAŻY I PRAKTYK

Zgodnie z zapisami Regulaminu stażu na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość – Studia Dualne musi zostać opracowany jego szczegółowy program oraz harmonogram. W programie szczegółowym są określone zarówno czynności, które będzie wykonywał student-stażysta, jak i moduły tematyczne.

Pobierz dokument formularze: Regulaminu stażu na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość – Studia Dualne

Moduły odbywania staży i praktyk w systemie studiów dualnych:

STAŻ
Organizacja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (80 godz.)
 • sporządzanie biznes planów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • rejestracja przedsiębiorstwa
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT 28, 16A, 36, 36L
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych (80 godz.)
 • karta podatkowa
 • ewidencja ryczałtu
 •  wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • rozliczenia i obsługa pracowników i właścicieli
 • rozliczenia z US i ZUS
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (80 godz.)
 • zasady ewidencji przychodów i kosztów
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia i obsługa pracowników i właścicieli
 • rozliczenia z US i ZUS
Prowadzenie ksiąg handlowych (177 godz.)
 • projektowanie planów kont
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach
 • dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i CIT
 • rozliczenie właścicieli
 • rozliczenie pracowników
 • rozliczenia z US i ZUS
Obsługa kadrowo-płacowa (80 godz.)
 • listy płac
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje i rozliczenia ZUS
 • rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11)
 • przygotowywanie dla Właścicieli (Zarządu) raportów dotyczących zatrudnienia

PRAKTYKA

Organizacja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie ewidencji ryczałtowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, obsługa kadrowo-płacowa (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S1:

Biura Rachunkowe i podatkowe

 • Doradztwo Podatkowe, Tomasz Stalmach
 • Biuro podatkowe Ewa Piekarczyk-Polmirska
 • Biuro Podatkowe Krzysztof Para
 • Biuro Rachunkowe Michalina Sołtys
 • Biuro Rachunkowe Olander Finanse Aneta Kramarz
 • Biuro Rachunkowe Agnieszka Kot-Hajduk
 • Biuro Rachunkowe ACCOUNT Joanna Stawiarska
 • Biuro Podatkowe INVICTO Joanna Jachymiak
 • Biuro Rachunkowe mgr Piotr Plewa
STAŻ
Organizacja rachunkowości budżetowej (80 godz.)
 • zakładanie, funkcjonowanie oraz likwidacja jednostek budżetowych
 • prawo budżetowe
 • podatki i opłaty
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zakładowy plan kont
 • dowody księgowe, przyjmowanie, wystawianie, obieg i kontrola
Rachunkowość dochodów budżetowych (80 godz.)
 • rozróżnienie dochodów i przychodów
 • klasyfikacja budżetowa dochodów
 • ewidencja dochodów na kontach
 • rozrachunki i roszczenia
 • aktualizacja należności
 • dyscyplina finansów publicznych w realizacji dochodów
 • kontrola dochodów budżetowych
Rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej (80 godz.)
 • pojęcie wydatków budżetowych
 • klasyfikacja budżetowa wydatków
 • dyscyplina finansów publicznych w realizacji wydatków
 • kontrola wydatków budżetowych
Majątek trwały w jednostce budżetowej (80 godz.)
 • klasyfikacja środków trwałych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja środków trwałych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup, sprzedaż i likwidacja pozostałych składników majątku trwałego
 • amortyzacja – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • rachunkowość aktywów trwałych
 • zasady inwentaryzacji aktywów trwałych
 • kontrola aktywów trwałych
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne (80 godz.)
 • wynagrodzenie i jego składniki
 • narzuty na wynagrodzenia
 • rozliczenia i obsługa pracowników
 • rozliczenia z US i ZUS
Sprawozdawczość budżetowa (97 godz.)
 • sprawozdawczość budżetowa a sprawozdawczość finansowa
 • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów Rb-27
 • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z ponoszeniem wydatków Rb-28
 • zasady sporządzania sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-Wsa
 • zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z
 • sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki

PRAKTYKA

Organizacja rachunkowości budżetowej, rachunkowość dochodów budżetowych, rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej, majątek trwały w jednostce budżetowej, wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne, sprawozdawczość budżetowa (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S2:

Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Urząd Miasta w Nowym Targu
 • Urząd Skarbowy w Nowym Targu
 • Urząd Miasta w Nowym Sączu
 • Starostwo Powiatowe w Jaśle
 • Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
 • Urząd Miasta w Zakopanem

Banki, zakłady ubezpieczeń, biura turystyczne, hotele, gastronomia i inne przedsiębiorstwa

STAŻ
Organizacja rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg handlowych (497 godz.)
 • projektowanie planów kont
 • wybór zasad i polityk rachunkowości
 • zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja aktywów obrotowych,
 • ewidencja instrumentów finansowych,
 • ewidencja kapitałów, rezerw i zobowiązań
 • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i CIT
 • deklaracje podatkowe
 • rozliczenia z US i ZUS

PRAKTYKA

Organizacja rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg handlowych w bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach turystycznych, hotelach, gastronomii i innych przedsiębiorstwach (120 godz.)


FIRMY REALIZUJACE MODUŁ S3:
 • Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz Kancelaria Brokerska
 • Niezależne Doradztwo Finansowe Przemysław Migacz
 • Nieruchomości Firma Incentro
 • Metropolian Inwestment
 • Capital Brokers
 • Pieniński Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

Sekretariat PONE

lic. Magdalena Smoleń

Sekretariat PONE znajduje się
w pok. 3.26 bud. Tatry

  18 26 10 738
  881 952 186 /mobile/
  pone@uek.krakow.pl

Godziny pracy
sekretariatu PONE

PPWSZ: Budynek Tatry, pok. 3.26
wtorek: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 12.00

loga Fundusze Europejskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”. Dofinansowanie projektu z UE: 2 190 305,76 zł.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 08:25