Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga

Katedra Statystyki,

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Email: salamaga@uek.krakow.pl

 

Oferta dla doktorantów

(słuchaczy studiów trzeciego stopnia oraz osób zainteresowanych napisaniem pracy doktorskiej)

Oferuję doktorantom opiekę naukową i promotorstwo prac  doktorskich pisanych z zakresu ekonomii lub finansów. W szczególności jestem zainteresowany objęciem opieki naukowej nad doktorantami w zakresie zastosowania metod statystycznych, taksonomicznych i ekonometrycznych  (np. analizy składowych głównych, analizy skupień, analizy wariancji, analizy dyskryminacyjnej, analizy  korespondencji, drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, analizy conjoint, jednorównaniowych i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, modelowania szeregów czasowych, modeli wektorowej autoregresji i innych,)   w badaniach ekonomicznych.  Przykładowe obszary tematyczne prac doktorskich:

1. Problematyka rynków finansowych
-badanie efektywności rynku kapitałowego,
-efektywność funduszy inwestycyjnych,
-analiza techniczna.
2. Problematyka społeczno-ekonomiczna
- rozwój społeczno-ekonomiczny i jego pomiar,
- ekonomia rozwoju,
- ekorozwój, 
- dochody i wydatki gospodarstw domowych,
- rynek pracy i bezrobocie,
- nierówności płacowe i dochodowe w społeczeństwie,
- rozwój regionalny,
- fundusze europejskie i ich wykorzystanie,
- turystyka.
3. Problematyka handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)
-konkurencyjność eksportu i jej pomiar,
-struktura towarowa i przestrzenna eksportu i importu,
-handel wewnątrzgałęziowy i międzygałęziowy,
-konkurencyjność międzynarodowa gospodarki,
-skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
-weryfikacja teorii dynamicznych przewag komparatywnych oraz innych teorii wyjaśniających mechanizm BIZ,
-relacje pomiędzy handlem zagranicznym i przepływami BIZ.

Istnieje możliwość współpracy naukowej z mojej strony w przygotowaniu artykułów koniecznych do zgromadzenia dorobku naukowego. W razie zainteresowania przedstawioną ofertą proszę o kontakt osobisty lub mailowy.

Last modified: Tuesday, 13 October 2015, 8:47 PM