Topic outline

 • General

  dr Paweł Filipek

  Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 
  Chair of Public International and European Law

  Adiunkt, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktor nauk prawnych ze specjalnością z prawa międzynarodowego publicznego.

  Wcześniej pracował w: Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2019-2021), Instytucie Europeistyki UJ (2008-2016) oraz na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1997-2007). Pełnił funkcję koordynatora Ośrodka Praw Człowieka UJ (2003-2007) oraz koordynatora Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (2003-2006). Stypendysta Towarzystwa Maxa Plancka, doktorant w Europejskim Kolegium Doktoranckim Kraków-Heidelberg-Moguncja. Odbył praktykę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz staż w Radzie Europy w Strasburgu.

  Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, ochrona praw człowieka, prawo organizacji międzynarodowych i kontrola międzynarodowa.

   

  Associate professor, graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, PhD in legal sciences with specialization in public international law. 

  Previously, worked at the Office of the Commissioner for Human Rights (2019-2021), the Institute of European Studies of the Jagiellonian University (2008-2016), the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (1997-2007). He was the coordinator of the Human Rights Centre of the Jagiellonian University (2003-2007) and the coordinator of the Human Rights Section of the University Legal Clinic of the Jagiellonian University (2003-2006). Scholarship holder of the Max Planck Society, PhD student at the European Doctoral College Kraków-Heidelberg-Moguncja. He completed an internship at the Ministry of Foreign Affairs and an internship at the Council of Europe in Strasbourg.

  His academic interests include international law, European Union law, human rights protection, international organizations and international control.


  • Terminy konsultacji

   • Dodatkowe informacje

    • Ogłoszenia